Stowarzyszenie Tegit et Protegit

 

Stowarzyszenie „Tegit et protegit”, nr konta 17 9101 1039 2002 2502 2867 0001

STATUT

Stowarzyszenie, w którym powstała inicjatywa stworzenia Kroniki Pogranicza nosi nazwę „Tegit et protegit” („Osłania i chroni”). Nazwa została zaczerpnięta z płaskorzeźby widniejącej na pałacu Ponińskich w Horyńcu-Zdroju i nawiązuje do dewizy Jana III Sobieskiego oraz do jego związków z Ziemią Horyniecką.
Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina powiat lubaczowski z siedzibą w Cieszanowie.

Cele Stowarzyszenia to:
a. organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej,
b. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c. ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
d. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
e. działalność wspierająca rozwój wspólnot i promocję społeczności lokalnych,
f. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
g. działalność na rzecz rozwoju turystyki,
h. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
b. promocję i organizację wolontariatu,
c. opiekę nad zabytkami,
d. wydawanie książek, czasopism, broszur oraz materiałów promocyjnych związanych z celami Stowarzyszenia,
e. współpracę z administracją rządową, samorządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.

Adam Mróz: prezes stowarzyszenia.

Alicja Mróz: członkini zajmująca się działem wydawniczym stowarzyszenia.

Patrycja Maczyńska – członkini zajmująca się sprawami animacji kultury i sztuki.

Grzegorz Ciećka – członek, działania promocyjne i merytoryczne.

https://www.facebook.com/TegitEtProtegit